Kadry

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy:
zakładanie i bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej i akt osobowych pracowników (sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, sporządzanie umów o pracę, umów cywilno – prawnych, sporządzanie i wydawanie dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy),
opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, świadczeń socjalnych i innych,
sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
inne usługi na życzenie klienta.