Audyty wewnętrzne ISO

ISO 9001 – SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ISO 14001 – SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

PN – N 18001 – SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

ISO 22000 – SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

AUDIT:
systematyczne, niezależne i przeprowadzane zgodnie z przyjętymi zasadami badanie zgodności działań i ich wyników (skuteczności działań) z wymaganiami i regulacjami oraz założonymi celami (kryteriami auditu).
Rodzaje auditów:

Audity wewnętrzne, nazywane auditami strony pierwszej, są przeprowadzane przez samą organizację (kompetentnych auditorów wewnętrznych) lub przez wynajętych specjalistów zewnętrznych. Niezależnie od tego, kto prowadzi audit wewnętrzny, jest on przeprowadzany wyłącznie w imieniu danej organizacji np. dla potrzeb przeglądu zarządzania lub innych celów wewnętrznych. Ich wyniki mogą stanowić dla organizacji podstawę do zadeklarowania przez nią zgodności z konkretnymi wymaganiami (np. normami ISO itp).Jak wygląda audit wewnętrzny (na czym polega) ?

W Systemie Zarządzania funkcjonuje szereg różnego rodzaju dokumentów – procedur, instrukcji, formularzy itp. Dokumenty te wskazywać będą sposób postępowania w różnych sytuacjach, związanych z pracą poszczególnych działów w firmie. System Zarządzania jest tak skonstruowany, aby zapewnić, że wszystkie postanowienia zawarte w tych dokumentach są przez pracowników stosowane i przestrzegane. Przestrzeganie postanowień zawartych we wspomnianych dokumentach jest sprawdzane właśnie przy pomocy auditów wewnętrznych.

O ustalonej godzinie rozpocznie się wizyta auditora lub zespołu auditowego. Będą oni zadawać szereg pytań dotyczących pracy całego działu, będą oglądać dokumenty związane z działalnością działu, a przede wszystkim będą rozmawiać z poszczególnymi pracownikami. Trzeba sobie zdawać sprawę, że znalezienie w trakcie auditu niezgodności nie świadczy o złej pracy wydziału czy poszczególnych osób, nie stanowi podstawy do jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Wręcz przeciwnie, działania korygujące i zapobiegawcze mają pomóc w znalezieniu słabych punktów i ich odpowiednio wczesnym usunięciu. Takie działania wpłyną na doskonalenie pracy całego wydziału. Należy pamiętać, że AUDIT NIE JEST KONTROLĄ i celem auditu nie jest w żadnym wypadku szukanie winnych.

Wyniki auditu są wykorzystane przez kierownictwo jako narzędzia poprawy funkcjonowania firmy, stanowią ważne źródło informacji o jego sytuacji wewnętrznej, pomogą znaleźć nieprawidłowości i skorygować niezgodności. Wyniki auditów wewnętrznych przyczyniają się do ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania.